Rezervacija i produženje knjiga u Knjižnici Galženica

Rezervirajte željeni naslov online, putem E-KATALOGA, ako je knjiga raspoloživa te produžite rokove posudbe putem e-maila galzenica@knjiznica-vg.hr, ako niste u zakasnini. Lektira se ne produžuje.

Zatražite svoj osobni PIN za slanje Upita o statusu građe na info pultu!

Skip to content