Pravila Gradske knjižnice Velika Gorica

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Gradska knjižnica Velika Gorica je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Velika Gorica.
Knjižnica obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost namijenjenu svim dobnim skupinama građana.
Gradska knjižnica Velika Gorica djeluje kroz tri ustrojbene jedinice: Središnja knjižnica Odjel za odrasle, Zagrebačka 37, Dječji odjel, Zagrebačka 37/ 2.kat, Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

Pravilima Gradske knjižnice Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se:

stjecanje svojstva člana Gradske knjižnice Velika Gorica (u daljnjem tekstu Knjižnica)
prava i dužnosti članova Knjižnice,
način i  uvjeti korištenja građe i usluga
prestanak svojstva člana Knjižnice
naknada učinjene štete Knjižnici,
održavanje reda u Knjižnici i radno vrijeme

Članak 2.

Pravila Knjižnice primjenjuju se na djelatnike i korisnike knjižnice.
Pravila Knjižnice primjenjivat će se na članove knjižnice, kao i na one građane koji se nađu u prostorijama Knjižnice kao čitatelji ili posjetitelji Knjižnice.

II.  STJECANJE SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

Članak 3.

Članom Knjižnice može postati svaki hrvatski državljanin koji stanuje na području Velike Gorice, Zagrebačke županije i Zagreba te osobe koje rade ili se školuju na ovom području, pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu.

U Knjižnicu se upisuju:
a) građani  uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili nekoga osobnog dokumenta
d) djeca uz predočenje nekog osobnog dokumenta
e) pojedinci i skupine izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka

Članak 5.

Članovi Knjižnice mogu postati i djelatnici pojedinih ustanova, poduzeća i sl. temeljem ugovora između Knjižnice i tih ustanova, poduzeća i sl. Uvjete upisa ovih kategorija članova određuje ravnatelj.

Članak 6.

Počasnim članovima Knjižnice mogu postati umirovljeni knjižnični djelatnici, darodavci, ugledni znanstveni, kulturni i politički djelatnici uz prethodnu odluku ravnatelja Knjižnice.
Počasni član ima ista prava i dužnosti kao i redovni član.

Članak 7.

Upisom u Knjižnicu uz uvjete iz članka 4. Pravila, građanin plaća upisnu naknadu za godinu dana, odnosno 365 dana od dana upisa, izuzevši članak 6. ovih Pravila.
Visinu upisne naknade određuje Stručno vijeće Knjižnice uz suglasnost Upravnog vijeća krajem svake godine za sljedeću godinu.
Pravo na besplatan upis u Knjižnicu ostvaruju posebne skupine građana uz predočenje odgovarajuće dokumentacije.

Članak 8.

Prilikom upisa član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica obvezno sadrži:
naziv Knjižnice, adresu i telefon
broj članske iskaznice i ident člana
ime i prezime člana

Članak 9.

Upisom u jednu ustrojbenu jedinicu (u daljnjem tekstu Jedinicu) član ostvaruje pravo korištenja građe u svim sastavnim dijelovima Knjižnice (Središnja knjižnica Odjel za odrasle, Dječji odjel i  Područna
knjižnica Galženica). Za korištenje građe u svim ostalim Jedinicama potrebno je prilikom prvog dolaska obaviti evidenciju uz predočenje članske i osobne iskaznice, a za djecu članske iskaznice.

Članak 10.

Osobe koje privremeno borave u Velikoj Gorici mogu koristiti knjižničnu građu u čitaonici uz predočenje osobne iskaznice, ali je ne mogu posuđivati izvan Knjižnice.

Članak 11.

Član Knjižnice koji promijeni adresu stanovanja, dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici novu adresu.

Članak 12.

Član Knjižnice koji izgubi iskaznicu dužan je odmah prijaviti gubitak knjižnici prvog upisa, a odgovara Knjižnici za knjige i drugu knjižničnu građu koju do prijave gubitka eventualno na tu iskaznicu posudi druga osoba.
Umjesto izgubljene članske iskaznice može se izdati duplikat uz naplatu cijene koštanja koju određuje ravnatelj Knjižnice.
Član ne može imati u Knjižnici dvije važeće članske iskaznice.

III.  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 13.

Članovi Knjižnice mogu posuđivati knjige i ostalu knjižničnu građu te u čitaonici čitati novine, časopise i ostalu knjižničnu građu koja se ne posuđuje.
Član je dužan pri svakom dolasku u Knjižnicu predati člansku iskaznicu dežurnom djelatniku.
Za čitanje novina i časopisa u čitaonici član obvezno predaje člansku iskaznicu ili, iznimno, predočuje neki osobni dokument dežurnom djelatniku.
Članskom iskaznicom se može koristiti samo osoba na koju iskaznica glasi, osim uz odobrenje člana.

Članak 14.

Knjige i druga knjižnična građa mogu se dati na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u čitaonici Knjižnice.
Rijetke knjige, priručnici, periodične publikacije, zaštićeni fond te ostale zbirke neknjižne građe daju se samo na korištenje u Knjižnici.
Dio fonda, prema preporuci Stručnog vijeća, može se posuđivati uz posebne uvjete.

Članak 15.

Broj korištenja knjižnične građe iz članka 14. ovoga Pravilnika obvezno se evidentira.
Nakon rada u čitaonici član je dužan korištenu građu predati dežurnom djelatniku.

Članak 16.

Knjižnica na pogodan način upoznaje članove s uvjetima i načinom rada te radnim vremenom i ostalim obavijestima važnim za pravilan rad Knjižnice s članovima.

Članak 17.

Član Knjižnice ima pravo:
služiti se cjelokupnom knjižničnom građom pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilima,
služiti se čitaonicom,
tražiti informacije i konzultacije od stručnih djelatnika Knjižnice,
tražiti tematski popis literature,
biti informiran o novonabavljenim knjigama i drugoj građi te o akcijama i manifestacijama koje Knjižnica organizira,
predlagati nabavu knjižnične građe,
iznositi prijedloge poboljšanja poslovanja s korisnicima,
zatražiti rezervaciju građe,
tražiti, uz naknadu troška,  preslike iz knjiga ili časopisa koje su dopuštene sukladno propisima o autorskim pravima,
pod određenim uvjetima koristiti multimedijski pristup dokumentu i Internet komunikaciju,
žaliti se ravnatelju Knjižnice ukoliko smatra da je uskraćen u svojim pravima.

Članak 18.

Član Knjižnice može posuditi odjednom 3 knjige u pojedinoj Jedinici na rok od 30 dana.
Nakon tog roka knjige se mogu još jednom produžiti.
Primjerci naslova iz obvezne školske lektire i najtraženiji naslovi ne produžuju se.
Također nije moguće produžiti rok posudbe rezervirane građe.
U posebnim slučajevima ovi uvjeti mogu se promijeniti po odobrenju ovlaštenoga djelatnika i uz njegov potpis.

Članak 19.

Član koji ne vrati na vrijeme knjige ili drugu knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu.
Visinu zakasnine kao i troškove opomene utvrđuje Stručno vijeće Knjižnice za svaku tekuću godinu.
Zakasnina se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Članak 20.

Član Knjižnice dužan je posuđenu knjižničnu građu vratiti u određenom roku neoštećenu u onu Jedinicu u kojoj je posuđena.

Članak 21.

Svaki član Knjižnice dužan je čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja, paziti na posuđenu knjigu i brižljivo njome postupati. U knjigama se ne smiju bilježiti primjedbe, podcrtavati tekst niti stavljati bilo kakve znakove kojima bi se knjige oštećivale.
Gubitak ili oštećenje posuđenje knjige član je dužan nadoknaditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Prilikom posuđivanja član treba knjigu temeljito pregledati i u slučaju bilo kakvih nedostataka ili oštećenja odmah upozoriti dežurnoga djelatnika u Knjižnici.
Ako član nije postupio prema odredbama stava 1. ovog članka, rizik odgovornosti  za naknadu štete utvrđene prilikom povratka knjige pada na njegov teret.

Članak 23.

Član koji želi izabrati knjigu ili drugu knjižničnu građu iz polica u slobodnom pristupu, dužan je prije toga predati člansku iskaznicu dežurnom djelatniku Knjižnice.
Izabranu knjigu ili drugu knjižničnu građu predaje djelatniku Knjižnice koji će, nakon zaduženja člana, izdati knjigu ili drugu knjižničnu građu.

Članak 24.

Član koji uzima na čitanje periodiku, priručnike i slično dužan je predati dežurnom djelatniku Knjižnice člansku iskaznicu.
Ukoliko netko želi samo jednokratno korištenje takve građe, a nije član Knjižnice, dužan je predočiti osobnu iskaznicu  ili neki drugi identifikacijski dokument dežurnom djelatniku Knjižnice.

Članak 25.

Korisnik knjižnice koji nije njezin član ima pravo:
–    biti obaviješten o knjižničnoj građi
–    biti obaviješten o knjižničnim uslugama
–    sudjelovati u programima koje Knjižnica organizira, osim u redovitim animacijskim aktivnostima (npr. igraonice, pričaonice i dr.)
–    jednokratno se koristiti knjižničnom građom u Knjižnici
–    na pristup internetu, prema ovim Pravilima

IV. NAKNADA UČINJENE ŠTETE KNJIŽNICI

Članak 26.

Član Knjižnice koji ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi tu štetu.

Članak 27.

Naknada se sastoji u nabavci iste knjige ili druge  knjižnične građe.
Ravnatelj, voditelj Knjižnice ili voditelj nabave može izuzetno odobriti da član umjesto izgubljene knjige vrati drugu knjigu ili drugu knjižničnu građu, koja se odredi dogovorno.

Članak 28.

Visinu naknade posebno oštećenih zaštićenih rijetkih i posebno vrijednih knjiga ili druge građe kojih u trenutku vraćanja odnosno nadoknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo  kojeg imenuje ravnatelj Knjižnice.
Kod djelomične štete na knjizi ili drugoj knjižničnoj građi visinu štete utvrđuje povjerenstvo iz stava 1. ovoga članka.

Članak 29.

Članove, koji na vrijeme ne vrate posuđene knjige ili drugu knjižničnu građu, Knjižnica povremeno opominje pismeno.
Knjižnica blokira posudbu članu koji nije na vrijeme vratio posuđene knjige ili drugu knjižničnu građu te član ne može ništa posuđivati niti u jednoj Jedinici Knjižnice dok ne namiri dugovanje.

Članak 30.

Za materijalnu štetu koju učine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju roditelji odnosno staratelji ili usvojitelji tih članova.

Članak 31.

Protiv odluke povjerenstva Knjižnice o nadoknadi štete, član ima pravo podnijeti prigovor ravnatelju Knjižnice u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
Odluka ravnatelja je konačna i protiv te odluke može se pokrenuti sudski spor u roku od 30 dana od dana primitka.

Članak 32.

Članovi Knjižnice mogu se u knjižnicama mreže koristiti računalnom opremom:
– za pretraživanje knjižničnoga kataloga
– za pristup elektronički čitljivoj knjižničnoj građi
– za pretraživanje baza podataka
– za pristup internetu
– za uredske aplikacije.

Korisnici koji nisu članovi Knjižnice mogu se u knjižnicama mreže koristiti računalnom opremom:
– za pretraživanje knjižničnoga kataloga
– za pristup internetu.

Prednost pri korištenju računalnom opremom imaju članovi Knjižnice.

Članak 33.

Na računalnoj opremi korisnicima nije dopušteno:
– instaliranje dodatnih softvera i dodatnog hardvera
– mijenjanje izgleda osnovnog ekrana
– mijenjanje sustava datoteka na tvrdom disku
– pokretanje izvršnih datoteka koje traže instalaciju, a nisu vlasništvo Knjižnice
– korištenje bilo kojim e-mail klijentom (Outlook i sl.) za osobne potrebe.

Također nije dopušteno rastavljanje i oštećivanje računalne opreme.
Spremanje vlastitih datoteka i preuzimanje i spremanje datoteka s interneta moguće je samo u dogovoru s dežurnim informatorom. Mediji za spremanje podataka i papir koji se koristi za tiskanje datoteka naplaćuju se po važećem Cjeniku.
Na računalnoj opremi nije dopušteno pretraživanje sadržaja na internetu koji na bilo koji način nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Članak 34.

Korištenje računalnom opremom za pojedine vrste poslova i kategorije korisnika može se naplaćivati i vremenski ograničiti, o čemu odluku donosi Upravno vijeće Knjižnice.
Korištenje računalima namijenjenim isključivo pretraživanju knjižničnoga kataloga ne naplaćuje se.

Članak 35.

Knjižnica je dužna voditi evidenciju korištenja računalne opreme za pretraživanje Interneta koja sadrži ident  i ime i prezime člana, datum i vrijeme korištenja i vlastoručni potpis člana po završetku rada na opremi.
Knjižnica nije odgovorna za točnost podataka preuzetih s Interneta.

V.  PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

Članak 36.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

1.     ako se nastani izvan Velike Gorice, Zagrebačke županije i Zagreba, te ako mu prestane radni odnos ili školovanje na ovom području;
2.     ako prisvoji ili namjerno ošteti knjigu ili drugu knjižničnu građu;
3.     ako svojim ponašanjem u prostorijama Knjižnice narušava red i mir u Knjižnici ili ugled Knjižnice.
4.     na vlastiti zahtjev, ali bez povrata članarine.

Članak 37.

Odluku o prestanku svojstva člana Knjižnice donosi ravnatelj na prijedlog Stručnog vijeća Knjižnice.

VI. ODRŽAVANJE REDA U KNJIŽNICI I RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Članak 38.

U prostorijama Knjižnice mora vladati red i mir kako bi se knjižnične djelatnosti mogle nesmetano odvijati.
Prostorije Knjižnice mogu se koristiti samo za određenu namjenu.
Nenamjensko korištenje prostorija Knjižnice od strane članova, djelatnici Knjižnice spriječit će pravovremenim intervencijama, a u slučaju krajnje potrebe pozvat će u pomoć službene organe MUP-a.

Članak 39.

U prostorijama Knjižnice zabranjeno je:
glasno i bučno govoriti,
smetati drugim članovima u njihovom radu,
ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice,
koristiti mobitel,
ulaziti s koturaljkama,
uvoditi životinje,
jesti ili piti,
pušiti,
nepristojno se ponašati,
oštećivati knjige i drugu knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo.

Na člana koji postupa protivno odredbama stava 1. ovoga članka primijenit će se odredbe članka 34. ovih Pravila, a dežurni informator može takvom članu odmah oduzeti člansku iskaznicu.

Članak 40.

Knjižnica je otvorena za članove prema usvojenom godišnjem planu rada kojeg donosi ravnatelj krajem godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Radno vrijeme za rad s korisnicima mora biti istaknuto na vidnom mjestu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ova Pravila mogu se izmijeniti po istom postupku po kome su i donesena.

Članak 42.

U slučaju sudskoga spora proizašlog na temelju ovih Pravila, mjesno je nadležan sud u Velikoj Gorici.

Članak 43.

Autentična tumačenja ovih Pravila daje ravnatelj.

Članak 44.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnim pločama Gradske knjižnice Velika Gorica.

Pravila su objavljena na oglasnim pločama dana 21. prosinca 2007. godine te stupaju na snagu 29. prosinca 2007. godine.

Skip to content